Прием

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДГ „НЕЗАБРАВКА“, с.БРЪШЛЯНИЦА

За деца,които не са посещавали детска градина

  • Заявление по образец за постъпване в детска градина
  • Копие от акта за раждане на детето
  • Здравно-профилактична карта на детето,попълнена от личния лекар
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни паразити и чревни бактерии, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето
  • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване
  • Данни от личния лекар за извършени задължителни имунизации за възрастта,съгласно Наредба №15 от 2005г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр.45 от 2005г.)
  • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детска градина

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта,могат да се приемат в ДЗ, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от ЛКК по реда на Наредба №15 от 2005г. (Изм. ДВ, бр.36 от 2011г.,в сила от 10.05.2011г. )

Деца, които са посещавали ДГ и нямат прекъсване повече от 10 дни преди постъпване в детското заведение:

  • Здравна карта на детето от предходна ДГ
  • Удостоверение за преместване по реда на Наредба №31 /01.09.2016г. за условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общинските ДГ на територията на Община Плевен
  • Удостоверение ,че детето не дължи такси на предходната детска градина

Ако има прекъсване повече от 10 дни се изготвят горепосочените документи

Пълен комплект документи се представя в ДГ един ден предварително уговорената дата за постъпване